THỎA THUẬN HỢP TÁC CỘNG TÁC VIÊN VÀ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP

Cỡ chữ
Bản in

Những Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây cấu thành nên thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP (sau đây gọi là “VNP”) và Cộng tác viên (sau đây gọi là “CTV”).

Bằng việc đăng ký tài khoản tại website http://vnp.com.vn là CTV đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, CTV đồng ý chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này khi thực hiện việc quảng bá, tiếp thị, quảng cáo và phân phối các sản phẩm trên website http://vnp.com.vn/ hoặc cho đến khi Thỏa Thuận này được chấm dứt bởi CTV hoặc bởi VNP.

Trong tuyên bố đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, CTV đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nhắc đến dưới đây và tất cả các điều khoản luật, quy định và quy tắc áp dụng.

1. QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Nếu CTV Quảng bá các sản phẩm thuộc Chương Trình Cộng Tác Viên Với VNP vì mục đích tăng thu nhập theo tỉ lệ phần trăm giá bán (sau đây sẽ được gọi là “Hoa Hồng”), CTV đồng ý, tuyên bố và cam kết rằng:

 1.1. CTV không được sử dụng khi chưa được cho phép, bất kỳ tài liệu nào được bảo hộ bởi bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

1.2. CTV không được gửi bất kỳ thông điệp nào qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn email và SMS (sau đây gọi chung là “Email”) trong hoạt động quảng bá trực tiếp hoặc gián tiếp các sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP:

(a) tới bất kỳ cá nhân nào không có yêu cầu về việc nhận những thông điệp từ CTV.

(b) sử dụng bất kỳ thông tin sai lệch hoặc lừa đảo nào về mục đích, chủ đề hoặc nguồn gốc của thông điệp.

1.3. CTV phải có tuyên bố chính xác khi quảng bá các sản phẩm trong khuôn khổ Chương Trình CTV Với VNP và đưa ra đầy đủ những thông tin và tuyên bố từ chối trách nhiệm cần thiết để tránh hiểu lầm trong các hoạt động quảng bá này. Bất kỳ thông tin hay tuyên bố từ chối trách nhiệm nào cũng phải được đưa ra một cách rõ ràng và phải tuân thủ quy định của các quy tắc, chính sách và hướng dẫn có liên quan đến hoạt động quảng cáo, bảo mật thông tin và bảo vệ người tiêu dùng.

1.4. CTV không được mời chào, gợi ý hoặc ám chỉ về các chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm lôi kéo hoặc khuyến khích khách hàng mua sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ VNP. CTV cũng không được gợi ý hoặc ám chỉ bất kỳ sự bảo đảm, bảo hành hay chính sách nào khác liên quan đến các sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP ngoài những bảo đảm do VNP đưa ra.

2. HOA HỒNG

 2.1 Hoa Hồng sẽ được trả cho CTV dựa trên các giao dịch bán hàng thành công. Giao dịch thành công được định nghĩa là giao dịch có “thanh toán không hoàn lại, không gian lận, do khách hàng thanh toán đủ theo đơn hàng xác nhận có nhập mã coupon riêng của CTV”.

2.2. CTV thừa nhận và đồng ý rằng mức Hoa Hồng trả cho CTV sẽ tương ứng với tỉ lệ phần trăm được đưa ra trong website http://vnp.com.vn/

2.3. VNP giữ toàn quyền thay đổi mức Hoa Hồng mà không cần báo trước. CTV sẽ được thông báo về các thay đổi qua email mà CTV cung cấp cho VNP. Việc tiếp tục thực hiện Quảng Bá cho các sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP là sự chấp thuận ràng buộc của CTV với giá trị Hoa Hồng mới.

2.4. VNP có quyền hủy thanh toán Hoa Hồng cho CTV, bao gồm nhưng không giới hạn, khi VNP  không thể thu được tiền thanh toán của khách hàng, đơn hàng giả, khách hàng hủy và/hoặc giao dịch phải hoàn lại tiền, hoặc nếu VNP phát hiện thấy rằng Hoa Hồng đạt được không theo cách đúng đắn. CTV chấp thuận và đồng ý rằng tất cả khoản Hoa Hồng bị hủy là không thể khôi phục lại.

2.5. Những khoản Hoa Hồng không đủ mức Thanh Toán Tối Thiểu sẽ bị từ chối thanh toán cho đến khi vượt Ngưỡng Thanh Toán Tối Thiểu.

3. QUYỀN CỦA VNP

3.1. VNP giữ toàn quyền bổ sung, xóa bỏ và/hoặc thay đổi mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. CTV sẽ được thông báo về những thay đổi này qua email mà CTV cung cấp và bằng việc đăng tải Thỏa Thuận mới trong phần điều khoản và điều kiện trên website http://vnp.com.vn/. Nếu CTV không đồng ý với những điều khoản mới của Thỏa Thuận, CTV phải ngừng tất cả các hoạt động Quảng Bá và/hoặc cộng tác cho sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP. Việc tiếp tục thực hiện Quảng Bá cho các sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP nghĩa là CTV đã chấp thuận ràng buộc với các điều khoản mới của Thỏa Thuận.

3.2. CTV đồng ý rằng VNP có thể toàn quyền yêu cầu thay đổi bất kỳ mục nào liên quan đến nội dung Quảng Bá Của CTV vào bất cứ lúc nào.

4. TẠM DỪNG/CHẤM DỨT THỎA THUẬN

4.1. CTV đồng ý rằng trong những hoàn cảnh nhất định và không cần thông báo trước, VNP có toàn quyền đơn phương tạm dừng và/hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này. Việc tạm dừng hoặc chấm dứt Thỏa Thuận xảy ra nếu, nhưng không giới hạn ở việc, VNP có lý do để tin rằng CTV đã vi phạm ít nhất một điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào.

4.2. CTV thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các quyết định tạm dừng và chấm dứt sẽ thuộc toàn quyền quyết định của VNP và VNP không phải chịu trách nhiệm với CTV hoặc bất kỳ bên nào khác cho quyết định tạm dừng và/hoặc chấm dứt.

4.3. Trong trường hợp tạm dừng thỏa thuận, VNP có toàn quyền tiến hành xem xét tài khoản của CTV và bất kỳ nội dung Quảng Bá nào có liên quan với NHPP.

 4.4. Nếu việc xem xét đưa đến kết luận rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng có xảy ra hành vi sai trái, CTV đồng ý rằng VNP có thể giữ và/hoặc tịch biên số tiền trong tài khoản Hoa Hồng của CTV như khoản bồi thường thiệt hại và/hoặc vì lợi ích của bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi hành vi sai trái này. CTV thừa nhận và đồng ý rằng khoản bồi thường thiệt hại này xác đáng và tương xứng với những thiệt hại đối với VNP.

4.5. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận vì bất kỳ lý do gì, VNP có thể xóa bỏ hoặc có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung hoặc tác nguyên khác liên quan đến hoạt động quảng bá mà CTV thực hiện đối với các sản phẩm thuộc Chương Trình CTV Với VNP thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của VNP. Những tài nguyên này bao gồm không giới hạn mã coupon và danh sách email. VNP không phải chịu trách nhiệm với CTV hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc làm này.

4.6. CTV thừa nhận và đồng ý rằng VNP cũng có thể tạm thời giữ bất kỳ phần thanh toán nào trong tài khoản Hoa Hồng của CTV nếu NHPP đơn phương quyết định rằng hành động này là cần thiết để bảo đảm việc thanh toán và/hoặc các bảo đảm khác liên quan đến bất kỳ trách nhiệm, quyền hạn hoặc trách nhiệm nợ nào của CTV với VNP hoặc bất kỳ Cá Nhân nào khác.

5. TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO

CTV tuyên bố, thừa nhận và bảo đảm rằng:

 5.1. CTV hoặc các hoạt động Quảng Bá Của CTV sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp: Xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ cá nhân nào; chứa các thông tin có nội dung bôi nhọ, khiêu dâm, trái pháp luật; hoặc vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ Cá Nhân nào hoặc bất kỳ Điều Luật nào.

5.2. CTV không được: sao chép hoặc bắt chước bất kỳ tài liệu, nội dung hoặc công cụ nào thuộc về VNP để phục vụ mục đích khác với nội dung của Chương trình CTV với VNP.

6. BỒI THƯỜNG

6.1. CTV đồng ý bồi thường và đảm bảo VNP không bị thiệt hại, thua lỗ hoặc phải chịu phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí kiện tụng và chi phí thuê luật sư) liên quan đến các khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động của bên thứ ba (sau đây sẽ được gọi là “Khiếu Nại”) đối với bất kỳ Bên nào cho rằng CTV đã vi phạm điều khoản của Thỏa Thuận này thông qua bất kỳ hành động cố ý hay vô tình nào.

6.2. Nếu CTV phải bồi thường cho VNP theo quy định trong phần này, VNP sẽ có quyền kiểm soát việc biện hộ, hòa giải và giải quyết bất kỳ Khiến Nại nào với chi phí do CTV chi trả. CTV không thể dàn xếp hoặc giải quyết bất kỳ Khiếu Nại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của VNP.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 7.1. VNP cung cấp sản phẩm và tất cả các nội dung quảng bá trên cơ sở “hiện có” và “có sẵn”. VNP không đảm bảo điều gì khác ngoài những đảm bảo được thể hiện trong Thỏa thuận này, và do đó từ chối chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các đảm bảo nằm ngoài Thỏa thuận này.

7.2. Toàn bộ trách nhiệm chung cao nhất của VNP cho tất cả các chi phí, mất mát hoặc hư hại phát sinh từ các khiếu nại liên quan dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số tiền mà VNP còn nợ và cần thanh toán cho CTV trong tháng liền trước ngày xảy ra bất kỳ sự cố hoặc hư hại (nếu có). Giới hạn trách nhiệm này thể hiện sự phân công rủi ro một cách công bằng. Dịch vụ của VNP sẽ không được cung cấp mà không có những giới hạn trách nhiệm trên và CTV đồng ý rằng những giới hạn trách nhiệm và tuyên bố từ chối trách nhiệm được xác định cụ thể ở đây tồn tại và có hiệu lực cùng với Chương Trình CTV với VNP./.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

Phòng Marketing và Chăm sóc khách hàng

SĐT: 04.35409485

Email: phongcskhvnp@gmail.com


Quay lại